• Tư vấn quản lý dự án
  • Tư vấn giám sát xây lắp các công trình
  • Tư vấn giám sát trong quá trình chế tạo, sửa chữa, lắp đặt... thiết bị
  • Tư vấn xây dựng hệ thống kiểm soát chất lượng cho nhà máy và dây chuyền sản xuất phù hơp với các yêu cầu của tiêu chuẩn/quy phạm quốc tế: ASME, DOT...