I.        Các phương pháp kiểm tra cơ bản (Conventional NDT)

1.       Kiểm tra trực quan (VT)

2.       Kiểm tra chụp ảnh phóng xạ  (RT)

3.       Kiểm tra siêu âm (UT)

4.       Kiểm tra thẩm thấu (PT)

5.       Kiểm tra hạt từ (MT)

6.       Đo độ dày bằng siêu âm (UTM)

7.       Đo độ cứng (HT)

8.       Kiểm tra rò rỉ (LT) / Kiểm tra chân không (VCT)

9.       Nhận dạng hợp kim, xác định thành phần kim loại (PMI)

10.     Kiểm tra sai lỗi lớp sơn, lớp phủ (HoT).

11.     Kiểm tra nội soi (Borescope).

 

II.       Các phương pháp kiểm tra công nghệ cao (Advance NDT)

1.       Kiểm tra siêu âm 3 chiều (PAUT)

2.       Kiểm tra siêu âm 2 chiều (TOFD)

3.       Kiểm tra chụp ảnh phóng xạ vung kiểm soát an toàn nhỏ   (SCAR)  

4.       Kiểm tra siêu âm dải rộng (LRUT)

5.       Kiểm tra dòng điện xoáy xung (PEC) – Khảo sát ăn mòn dưới lớp bảo ôn hoặc bê tông

6.       Kiểm tra từ trường rò   (MFL) – Khảo sát ăn mòn đáy bể/bồn

7.       Kiểm tra dòng điện xoáy (ECT)

8.       Kiểm tra ống trao đổi nhiệt (ECT, RFT/NFT/MFL, IRIS)

8.1     Kiểm tra dòng điện xoáy cho ống (ECT)

8.2     Kiểm tra dòng điện xoáy dãy cảm biến (ECA)

8.3     Kiểm tra dòng điện xoáy dãy cảm biển tiếp tuyến (TECA™)

8.4     Kiểm tra dòng điện xoáy từ trường gần (NFT)

8.5     Kiểm tra dòng điện xoáy từ trường gần dãy cảm biến (NFA)

8.6     Kiểm tra từ trường xa (RFT)

8.7     Kiểm tra phát xạ âm (AET)

8.8     Kiểm tra siêu âm đầu dò quay (IRIS)

8.9     Kiểm tra từ trường rò (MFL)

  9.       Kiểm tra tổ chức tế vi vật liệu (Replica) 

10.     Kiểm tra rò rỉ bằng khí Helium

11.     Kiểm tra chụp ảnh phóng xạ kỹ thuật số (Digital Radiography - DR)