• Phương pháp leo dây: nhằm tiếp cận để thực hiện các công tác khảo sát, đo độ dày, kiểm tra không phá hủy, chống ăn mòn, sửa chữa, bảo dưỡng... tại những vị trí không lắp đặt được giàn giáo hoặc lắp đặt giàn giáo không hiệu quả.
  • Phao bè: sử dụng trong việc khảo sát, đo độ dày tôn trong két nước, két dầu, bồn chứa…
  • Cung cấp nhân sự và vật tư giàn giáo.