Hệ thống quản lý chất lượng của PHATECO theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 do tổ chức DNV-GL cấp chứng nhận.