• 31/08/2006:     Thành lập Công ty với hình thức là Công ty cổ phần có vốn nhà nước chi phối 51%
  • 19/04/2007:     Thành lập VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh 
  • 02/05/2008:     Thành lập VPĐD tại TP. Vũng Tàu 
  • 06/06/2008:     Thành lập VPĐD tại TP. Hà Nội
  • 04/02/2010:     Trở thành Công ty cổ phần có Vốn góp của nhà nước là 29%
  • 04/08/2014:     Trở thành Công ty cổ phần với 100% vốn thuộc sở hữu của các cổ đông cá nhân
  • 01/06/2018:     Thành lập Bộ phận Thương mại