• Cung cấp các dịch vụ có chất lượng cao theo tiêu chuẩn quốc tế.
  • Các dịch vụ được thực hiện bởi các nhân viên có năng lực và kinh nghiệm.
  • Bằng năng lực và kinh nghiệm của mình luôn mang lại lợi ích đến khách hàng.

 

  • Quyền lợi xứng đáng với hiệu quả lao động và năng lực cá nhân
  • Đào tạo thường xuyên để nâng cao trình độ mọi mặt cho nhân viên
  • Môi trường làm việc lành mạnh, đoàn kết cùng phát triển

 

  • Bảo vệ sức khỏe và an toàn cho mọi thành viên của công ty cũng như khách hàng và các bên liên quan trong lĩnh vực hoạt động của PHATECO

  • Các yếu tố tác động đến môi trường của PHATECO luôn được xét đến và kiểm soát theo quy định của luật pháp Việt Nam & Quốc tế

  • Thường xuyên cập nhật hệ thống quản lý sức khỏe, an toàn và môi trường. Thiết lập chế độ huấn luyện, thực hành các tình huống về an toàn và bảo vệ môi trường