1 Ông TRỊNH VĂN NGƯ Chủ tịch HĐQT
2 Bà NGUYỄN THỊ NGỌC QUỲNH Thành viên HĐQT
3 Ông TRẦN VĂN VƯỢNG Thành viên HĐQT