1

Bà VŨ THỊ THU HIỀN Trưởng Ban kiểm soát
2 Bà TRẦN THỊ NGUYỆT Thành viên Ban kiểm soát
3 Ông NGUYỄN ĐỨC DŨNG Thành viên Ban kiểm soát