1 Ông TRỊNH VĂN NGƯ Tổng giám đốc

Thạc sỹ Quản trị kinh doanh

Kỹ sư cơ khí
2 Bà NGUYỄN THỊ NGỌC QUỲNH Phó Tổng giám đốc Cử nhân toán học  
3 Ông TRẦN VĂN VƯỢNG Phó Tổng giám đốc

Kỹ sư cơ khí

ACCP NDT Level III
4 Ông ĐÀO QUANG TÙNG Phó Tổng giám đốc Kỹ sư cơ khí Kỹ sư Quản trị kinh doanh
5 Ông ĐỖ TUẤN ANH Phó Tổng giám đốc Kỹ sư cơ khí Thạc sỹ Quản trị kinh doanh
6 Bà ĐÀO THỊ THÚY NHUNG Kế toán trưởng Cử nhân kế toán  
7 Ông NGUYỄN ĐỨC DŨNG Giám đốc Chất lượng Kỹ sư cơ khí

ASNT NDT Level III; API 570, 510, 653, 936

8 Ông NGUYỄN TRỌNG HƯỞNG Giám đốc Kỹ thuật HH Kỹ sư cơ khí  
9 Ông CHỬ TÂN VIỆT Giám đốc Xây dựng Kỹ sư xây dựng  
10 Bà VŨ THỊ THU HIỀN Giám đốc Kinh doanh Kỹ sư cơ khí Cử nhân kế toán
11 Ông TRẦN ĐỨC DUY Giám đốc Kỹ thuật CN Kỹ sư cơ khí